Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2018

7656 32b7
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaTheEvexe TheEvexe

February 10 2018

summermind
0862 d698
Reposted fromscorpix scorpix viafireaway fireaway

February 01 2018

summermind
Nie słychać, jak ludzie myślą o sobie. Jak w myślach ratują ukochanych. Jak przychylają im nieba, sobie skąpiąc powietrza.
— Ignacy Karpowicz
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viafireaway fireaway
summermind
4620 3756 500
ROXY HERVÉ – LOVERS

January 21 2018

summermind
W każdym z nas jest ktoś, kogo nie znamy. Przemawia do nas w snach i tłumaczy, że widzi nas zupełnie inaczej, niż my siebie.

~Carl Gustav Jung
Reposted byadriannaksmokingtimeopenyoureyesxmarcepaninaataga

January 07 2018

summermind
(...) miłość i nienawiść są dwiema stronami tego samego. Nienawidzi się tylko wtedy, kiedy się kochało.
— Tomasz Jastrun

December 02 2017

summermind
6910 19f1
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafireaway fireaway
summermind

November 25 2017

summermind
3995 61a4 500

November 13 2017

5105 38c2 500

shjnam:

Floe

oil on wood panel

24″x15″

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viatutaj tutaj
summermind
1239 a52d 500
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viafireaway fireaway
summermind
7844 f509 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viafireaway fireaway
7286 359d
Reposted fromPainy Painy viaTheEvexe TheEvexe
summermind
2614 f121 500

November 06 2017

4541 a368
Reposted fromdivi divi viaTheEvexe TheEvexe

November 05 2017

summermind
6024 63dc
Reposted fromblithely blithely viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

November 02 2017

summermind
3998 f2ec
Reposted fromkarahippie karahippie viafireaway fireaway

October 06 2017

6021 4891
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viairmelin irmelin
summermind
Reposted fromFlau Flau viaroyse royse

September 13 2017

summermind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl